นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่มีผลใช้บังคับ: 30/4/2564
บริษัท ช. กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด เป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าที่ได้รับแต่งตั้งจาก บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เรา") เรา ในฐานะผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลแยกต่างหากจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ฮอนด้าออโตโมบิล") มีความมุ่งหวังที่จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง) ในการให้บริการแก่ลูกค้ารถยนต์ฮอนด้าอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าฉบับนี้ ("นโยบาย") จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการติดต่อสื่อสาร และให้บริการของเราในฐานะผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า เมื่อท่านเข้ารับบริการหรือมีนิติสัมพันธ์กับเรา จากการแบ่งปันข้อมูลของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทฮอนด้าออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทอื่นในเครือของฮอนด้า และผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้ารายอื่นๆ ทางโซเชียลมีเดีย และทางตามช่องทางต่างๆ ที่เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงข้อมูลของบุคคลที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยในการประกอบธุรกิจของเรา บุคคลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
(1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา (ทั้งบุคคลที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต หรือ ลูกค้าปัจจุบัน)
(2) บุคคลผู้มีอำนาจดำเนินการ กรรมการ ผู้ถือหุ้น พนักงาน บุคลากร ผู้รับผลประโยชน์ บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและบุคคลอื่นใดที่มีฐานะอย่างเดียวกัน รวมถึงผู้ติดต่อ (รวมเรียกว่า "บุคคลที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล") ของลูกค้านิติบุคคล
(3) บุคคลผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ และบุคคลอื่นใด ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น สมาชิกในครอบครัวของท่าน คู่สมรส ผู้ที่อยู่ในอุปการะของท่าน ผู้รับประโยชน์ ผู้จ่ายเบี้ยประกัน ผู้รับโอน พยาน ผู้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้ร้องเรียน)
โปรดศึกษานโยบายฉบับนี้โดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจว่าเราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปเท่าที่จำเป็นต่อการจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือสัญญา หรือเพื่อการดำเนินธุรกิจของเรา ในบางกรณี หากท่านปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือส่งมอบบริการให้แก่ท่านตามที่ท่านร้องขอ เราอาจไม่สามารถเสนอหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ท่านได้ ไม่อาจเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่มีกับท่าน และอาจส่งผลกระทบต่อท่านทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเราทั้งหมดหรือบางส่วน หรือในการดำเนินธุรกิจหรือมีนิติสัมพันธ์กับเรา
นโยบายฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว โดยนโยบายฉบับปรับปรุงแก้ไขจะปรากฏในเว็บไซต์ และ/หรือโซเชียลมีเดียของเราและจะมีผลใช้บังคับแทนนโยบายก่อนหน้านี้ทั้งหมด หากท่านต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลง เราขอแนะนำให้ท่านติดตามนโยบายของเราในเว็บไซต์ และ/หรือโซเชียลมีเดีย อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ดี หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งในกรณีที่จำเป็นและตามที่กฎหมายกำหนด

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
ในนโยบายฉบับนี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือตามที่นิยามไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ หรือตามที่ระบุด้านล่างนี้ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะเก็บรวบรวมขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ที่เรามีกับท่าน
• ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสำหรับติดต่อ ซึ่งรวมถึง คำนำหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล ชื่อเล่น เพศ วันเกิด อายุ สัญชาติ อาชีพ สถานที่ทำงาน ลักษณะงานที่ทำ รายได้ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดีย รหัสลูกค้า สถานภาพลูกค้า ภาพถ่าย บันทึกภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง ภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด น้ำหนัก ส่วนสูง และสถานภาพการสมรส
• ข้อมูลในเอกสารทางราชการออกให้ ซึ่งรวมถึง ข้อมูลและ/หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ เอกสารเปลี่ยนแปลงทางราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน
• ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ฮอนด้าของท่าน ("รถยนต์") ซึ่งรวมถึง หมายเลขทะเบียนรถยนต์ หมายเลขประจำรถยนต์ (VIN) หมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขเครื่อง รุ่นรถยนต์ ชื่อเกรด รหัสเกรด รหัสรุ่นรถ ตัวถัง แบบเกียร์ แบบตัวถัง สี เคลือบแก้ว ปีรถยนต์ ขนาดรถยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ วันที่รับรถ น้ำหนักรถ การนำเข้ารถ สมรรถนะ อุบัติเหตุและปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ของท่าน ประวัติการเข้ารับบริการ และประวัติการซ่อม อุปกรณ์ตกแต่ง
• ข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อรถยนต์และใช้บริการของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลการชำระเงิน หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับการชำระเงิน (ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ) ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงินและที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าและบริการ ผู้จำหน่ายอื่นที่ท่านใช้บริการ ข้อมูลการสอบถามและข้อร้องเรียน และความเห็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือข้อสัญญาที่ท่านได้เข้าทำ เช่น ข้อเรียกร้องการรับประกัน การให้บริการหลังการขาย บริการซ่อมและลูกค้าสัมพันธ์ การยกเลิกสัญญาและข้อพิพาท
• ข้อมูลการตลาดเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่เกี่ยวกับจดหมายข่าวและช่องทางการสื่อสารต่างๆ การเลือกรับหรือปฏิเสธการรับข้อมูลข่าวสาร คำเชิญให้เข้าร่วมเหตุการณ์และกิจกรรมพิเศษต่างๆ ข้อเสนอสิทธิพิเศษและที่ได้รับ ข้อมูลความสนใจพิเศษและผลประโยชน์ต่างๆ แบบสอบถามและคำตอบ และข้อมูลการจัดแบ่งกลุ่มลูกค้า (customer segmentation)
• ข้อมูลเกี่ยวกับการที่ท่านใช้บริการ ซึ่งรวมถึงประวัติและรายละเอียดข้อมูลการใช้บริการ การสอบถามหรือสำรวจความถึงพอใช้การใช้บริการของท่าน ข้อมูลการท่องเว็บ (เช่น ความสนใจของท่าน และการปรับตั้งค่า) รายละเอียดด้านการตลาดและการติดต่อสื่อสาร (เช่น ความพึงพอใจและการตั้งค่าของท่านในการรับข้อมูลการทำตลาดจากเรา และความพึงพอใจและการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับเรา) และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบหากเราได้ทำการรวบรวมข้อมูลนั้นไว้
• ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวิธีการในการติดต่อสื่อสารด้วยช่องทางที่ท่านต้องการ การติดต่อสื่อสารและการโต้ตอบกับฮอนด้าออโตโมบิล (ซึ่งรวมถึงบันทึกการติดต่อสื่อสารกับเราด้วย)
• ข้อมูลอื่นใดจากอุปกรณ์ของท่านและเทคโนโลยีต่างๆ เราและผู้ให้บริการภายนอกของเราอาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่รวบรวมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ นอกจากนี้ เราอาจทำการรวบรวมโดยอัตโนมัติซึ่งที่อยู่ไอพี (IP address) ของท่าน หรือข้อมูลเฉพาะ (unique identifier) ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์อื่น (รวมเรียกว่า "อุปกรณ์") ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ การเชื่อมต่อสัญญาณ ประเภทของเบราเซอร์ ระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยีอื่นๆ บนอุปกรณ์ที่ท่านใช้ คุกกี้ ข้อมูลการใช้และข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ไม่สามารถถูกเชื่อมโยงไปถึงท่านเป็นการเฉพาะได้ แต่ถ้าเราสามารถเชื่อมโยงข้อมูลนั้นหรือข้อมูลอื่นใดถึงท่านได้ เราจะถือว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายฉบับนี้
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ศาสนาและหมู่โลหิต (ที่ระบุอยู่ในเอกสารที่ราชการออกให้หรือในกรณีอื่นๆ) และเชื้อชาติ
เฉพาะในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะทำประกันภัย เราจะเก็บรวบรวบข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม เพื่อเก็บ ใช้ และเปิดเผยไปยังบริษัทฮอนด้าออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นนายหน้าประกันภัยให้แก่ท่าน รวมถึงฮอนด้าออโตโมบิล และบริษัทในเครือของฮอนด้า บริษัทประกัน ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ตามแต่กรณีที่จำเป็นและเป็นไปตามกฎหมาย โดยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเพิ่มเติม มีดังต่อไปนี้
• ข้อมูลเพิ่มเติมในการทำประกันภัย ซึ่งรวมถึงสำเนาสมุดจดทะเบียนรถยนต์ สำเนาใบขับขี่ รายงานการตรวจสภาพรถยนต์ รูปถ่ายรถยนต์ เลขที่ใบสั่งจองรถยนต์ หมายเลขกรมธรรม์ ใบกำกับภาษีรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง ราคารถ ความมีอยู่ของประกันภัยรถและรายละเอียดรถยนต์ที่ทำประกันภัย ข้อมูลทางการเงิน (เช่น ช่องทางการชำระเงิน เลขที่บัญชีธนาคาร สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ข้อมูลบัตรเครดิต) ข้อมูลในโฉนด ทรัพย์สินที่จะเอาประกัน บริษัทประกันภัยที่ท่านเลือก ผู้จำหน่ายที่ท่านใช้บริการ แผนการคุ้มครอง การชำระเบี้ยประกัน ค่าเบี้ย ระยะเวลาการเอาประกันภัยหนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองบริษัท หนังสือรับรองชื่อผู้ใช้รถประจำตำแหน่งของบริษัท (กรณีผู้ใช้รถไม่มีชื่อเป็นกรรมการบริษัท) สำเนาบัตรพนักงานและเอกสารราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลคู่สมรสและบุตร ทะเบียนสมรส สูติบัตร มรณะบัตร หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก(กรณีจำเป็น) ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ (เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ปัจจุบันหมายเลขโทรศัพท์ และความสัมพันธ์กับผู้เอาประกัน) ชื่อผู้ขับขี่ จำนวนเงินที่เอาประกันภัย และสาเหตุการยกเลิกการใช้ผลิตภัณฑ์
• ข้อมูลการเรียกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ รวมถึง รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุ วันเวลาเกิดอุบัติเหตุ รายละเอียดสภาพแวดล้อมที่เกิดอุบัติเหตุ ประมาณค่าเสียหาย สถานที่ที่มีการรายงานอุบัติเหตุ เอกสารในการเคลม หมายเลขเคลม เลขที่รับแจ้งเคลม
• ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ตามที่ระบุใบคำขอที่ท่านเอาประกันภัย และ/หรือ check list ข้อมูลสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม การใช้สารเสพติด ความพิการ เชื้อชาติ ศาสนา และหมู่โลหิต (ที่ระบุอยู่ในเอกสารที่ราชการออกให้หรือในกรณีอื่นๆ ตามที่บริษัทประกันอาจร้องขอ)
ในกรณีที่เราใช้ข้อมูลประเภทใดๆ ตามที่ได้ชี้แจงไว้ข้างต้นไปในทางที่อาจทำให้เราสามารถระบุตัวตนของท่านได้ เราจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะได้รับการจัดการอย่างข้อมูลส่วนบุคคล
ในกรณีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

2. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น
เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุข้างต้นของบุคคลอื่น (เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัวของท่าน ข้อมูลของผู้รับประโยชน์จากประกันภัย ผู้รับโอน ผู้ขับขี่รถ ผู้รับประโยชน์หรือบุคคลอื่นใดในการติดต่อกับเราหรือให้บริการของเรา) หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวแก่เรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้นโดย
ก. แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
ข. ได้รับความยินยอมในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นที่จำเป็น เพื่อให้เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ และ
ค. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ และแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
3.1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้
• เพื่อจัดหาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ท่าน เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านตามความสนใจของท่าน เช่น ติดต่อยืนยันและยืนยันการทดลองขับ (Test Drive) แจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ สิทธิประโยชน์ตามแคมเปญและโปรโมชั่น เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์ตามแคมเปญ เพื่อเสนอขายรถยนต์แก่ท่านและติดตามการขายรถยนต์ เพื่อออกใบจอง ทำข้อตกลงการขาย ใช้ในการจดทะเบียนรถยนต์ สร้างโปรไฟล์ของท่านในระบบให้บริการ เพื่อออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินให้กับท่าน อำนวยความสะดวกในการขอสินเชื่อและทำประกันรถยนต์ และดำเนินการเพื่อให้บริการตามความต้องการของท่านที่แจ้งแก่เรา
• เพื่อการบริการหลังการขาย เพื่อแจ้งและติดตามให้ท่านเข้ามาเปลี่ยนชิ้นส่วนที่มีปัญหาในกรณีที่มีปัญหาด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ดำเนินการตามการรับประกัน (Warranty) เพื่อแจ้งติดตามให้ท่านนำรถมาเข้าศูนย์บริการตามระยะ ให้บริการแก่ท่านเมื่อท่านนำรถมาเข้าศูนย์ และเพื่อให้บริการอื่นใดตามความต้องการของท่าน
• เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เพื่อติดต่อสื่อสารและให้บริการกับท่าน เพื่อตรวจสอบข้อมูลรถยนต์และประกันภัยที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านร้องขอ ตอบข้อสงสัย รับเรื่องร้องเรียน ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และดำเนินการกับเรื่องร้องเรียน
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า การประเมินและปรับปรุงบริการของเรา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ และการปรับปรุง และจัดการระบบการทำงานและการให้บริการ และดำเนินโครงการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าของเรา ฮอนด้าออโตโมบิลและบริษัทในเครือ
• เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การยื่นข้อเสนอ การส่งต่อ การสื่อสาร และ/หรือการดำเนินกิจกรรมการตลาด ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โปรโมชั่น กิจกรรมและข้อเสนอพิเศษของเรา ฮอนด้าออโตโมบิลและบริษัทในเครือฮอนด้า รวมถึงข้อมูลทั่วไปของเรา ฮอนด้าออโตโมบิลและเครือข่ายพันธมิตรของฮอนด้าเกี่ยวกับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงการโฆษณาซึ่งใกล้เคียงกับความสนใจเฉพาะของท่าน
• การบริหารจัดการภายในองค์กรของเรา เพื่อการจัดทำระบบข้อมูลและฐานข้อมูลภายใน การทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี การดำเนินการและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อขายและใช้บริการของท่าน การประมวลผลและจัดการการชำระเงินและ/หรือธุรกรรมอื่นใดของท่านที่เกี่ยวข้องกับเรา และการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และนโยบายของเรา
• การปฎิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เพื่อการดำเนินการตามกฎหมาย ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และการขอความร่วมมือของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงนโยบายของเราและของฮอนด้าออโตโมบิล และการบังคับใช้ การแสวงหาผลประโยชน์ตามสิทธิและสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ต่อสู้ข้อเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย การดำเนินคดี การร้องเรียน การจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบสวน การพิจารณาคดี และการให้ถ้อยคำต่อการสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐ
• เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเราและบุคคลที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายของเรา เพื่อการป้องกันและสอบสวนหาความจริงเกี่ยวกับเหตุฉ้อฉล การกระทำที่ผิดกฎหมาย การละเลยต่อการปฏิบัติตามหน้าที่หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม แม้ว่าจะเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการให้บริการของเราหรือไม่ก็ตามการปกป้องลูกค้า พนักงาน และบุคคลอื่นๆ และปกป้องข้อมูล ความลับ และทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของเรา ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่านในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ของเรา การก่อตั้ง ใช้ ปฏิบัติตาม หรือ ยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิตามกฎหมายของเรา การป้องกันความปลอดภัยของระบบและสิ่งปลูกสร้างของฮอนด้าออโตโมบิลและบริษัทในเครือ รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคชนิดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ของเรา
• การทำธุรกรรมทางธุรกิจ การขาย การเข้าซื้อ หรือการโอน การเข้ารับโอนกิจการหน่วยธุรกิจ บริษัทหรือส่วนหนึ่งของบริษัท และธุรกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท และการโอนข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือซื้อกิจการ
• การป้องกันอันตราย เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
• วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอื่นๆ วัตถุประสงค์อื่นๆซึ่งชอบด้วยกฎหมาย โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นที่แน่ชัดจากพฤติการณ์ต่างๆ หรือมีการระบุไว้ในเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลให้ประมวลผลข้อมูลนั้น
เฉพาะในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะทำประกันภัย เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
• การทำประกันภัย เพื่อเก็บ ใช้ และเปิดเผยให้ บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัดให้บริการในฐานะเป็นนายหน้าประกันภัย รวมถึงฮอนด้าออโตโมบิล และบริษัทในเครือของฮอนด้า บริษัทประกัน ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ตามแต่กรณีที่จำเป็นและเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันภัยแก่ท่าน (เช่น เบี้ยประกัน การต่ออายุประกัน การเรียกร้องสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ การนัดหมายตรวจสภาพรถ) และเพื่อทำประกันภัยรถยนต์ หรือประกันภัยอื่นๆ ให้กับท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเปิดเผยไปยังบริษัทประกันภัยเพื่อการออกกรมธรรม์ประกันภัย ยืนยันข้อมูลตอนออกกรมธรรม์
• เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการประกันภัยหรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านเข้าทำกับบริษัทประกันภัยผ่านการให้บริการของบริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือฮอนด้าออโตโมบิล เช่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านในกรณีที่ท่านเกิดอุบัติเหตุ บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือฮอนด้าออโตโมบิลอาจแจ้งให้เราติดต่อท่านเพื่อแจ้งเตือนให้ท่านเข้ามารับบริการจากเรา และเรียกร้องสิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน หรืออื่นใดตามที่ท่านร้องขอซึ่งเราจะส่งต่อไปยังบริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งให้บริการแก่ท่านในฐานะเป็นนายหน้าประกันภัยหรือฮอนด้าออโตโมบิล

3.2. ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
โดยทั่วไป เราใช้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
• กรณีมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับเรา หรือเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามที่ท่านร้องขอก่อนจะเข้าทำสัญญากับเรา (เช่น การที่เราให้บริการกับท่าน)
• กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ฮอนด้าออโตโมบิล บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอก โดยที่ประโยชน์ดังกล่าวไม่เกินกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น กรณีที่เรา หรือฮอนด้าออโตโมบิลมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก เพื่อการให้บริการในนามของเราหรือฮอนด้าออโตโมบิล)
• กรณีมีความจำเป็นที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
• กรณีที่เราต้องดำเนินการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะได้รับการบริการอย่างเต็มรูปแบบจากเรา เว้นแต่ในบางกรณีที่เราระบุว่า ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเป็นข้อมูลที่ท่านสามารถให้โดยความสมัครใจของท่าน และในกรณีดังกล่าวเราจะขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

4. ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ
ในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนดให้มีการขอความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ ดังนั้น หากท่านเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ท่านต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้ว (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม)
หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลโดยไม่ได้เจตนา หากเราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้ เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าว

5. บุคคลที่เราแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ ดังต่อไปนี้
• บริษัทในเครือของฮอนด้า
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่านให้กับบริษัทในเครือของฮอนด้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บริษัทฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ รวมถึงเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดจากบริษัทในเครือฮอนด้า และเป็นการช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาการให้บริการที่เหมาะสมต่อไป รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายภายในของกลุ่มฮอนด้า เพื่อให้การสนับสนุนและเสนอโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของฮอนด้าและบริษัทในเครือ และเพื่อการพัฒนาการดำเนินการทางธุรกิจ
• บุคคลภายนอก
เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอบริการเพิ่มเติม โปรโมชั่น ข้อเสนอ สิทธิพิเศษแก่ท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
o สถาบันการเงิน
o ผู้จำหน่ายโดยชอบรายอื่นของฮอนด้าออโตโมบิล ซึ่งได้ขายรถยนต์ฮอนด้า หรือได้เสนอบริการที่เป็นการสนับสนุนหรือดูแลรถยนต์ฮอนด้าของท่าน หรือเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่หรือที่ดีขึ้นให้แก่ท่าน
o ซัพพลายเออร์ และคู่สัญญาทางธุรกิจของเรา ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้
o ผู้ให้บริการ โดยเราอาจเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ให้บริการภายนอก ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ในทางกฎหมายระหว่างเราและผู้ให้บริการภายนอกอาจเป็นไปเพื่อการดำเนินการตามปกติของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น ผู้ให้บริการด้านระบบการสนับสนุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทตัวแทนหรือที่ปรึกษาด้านสื่อโฆษณา ผู้ให้บริการจัดงานอีเว้นท์ และงานต่าง ๆ และผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
o ผู้ซื้อหรือคู่สัญญาที่สนใจจะเข้าซื้อธุรกิจ บริษัท หุ้นหรือส่วนหนึ่งของเราหรือบริษัทในเครือของเรา และ
o คู่ความในการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจจะเกิดขึ้นตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• บุคคลภายนอกอื่น
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานของรัฐ เช่น หน่วยงานด้านยุติธรรม หน่วยงานกำกับดูแลตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือศาล ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงผู้ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี
ท่านสามารถขอรับรายชื่อผู้รับข้อมูล รวมถึง ตัวตน คำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับกิจกรรมการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และที่อยู่ของผู้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากเรา ตามข้อมูลการติดต่อเราด้านล่างนี้

6. การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ
เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ โดยเราอาจจะดำเนินการขั้นตอนดังกล่าวไปโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือในฐานที่เรามีสิทธิเพื่อประโยชน์โดยชอบตามกฎหมาย (เช่น เพื่อการปฏิบัติตามข้อสัญญา) ทั้งนี้ เท่าที่ได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่เราจำต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่รับข้อมูลซึ่งอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยนั้น เราจะดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกโอนไปยังบุคคลอื่นนอกประเทศให้เทียบเท่ากับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองส่วนบุคคลได้กำหนดและมีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้น

7. การรักษาความปลอดภัย
เราใช้มาตรการทางองค์กร เทคนิค กายภาพและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการถูกทำลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผยโดยอุบัติเหตุ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งครอบคลุมถึงการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมของเรา ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ เราได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เรายังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าข้อมูล และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เรายังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

8. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานกว่านั้นตามความจำเป็นอื่นๆ อาทิ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
ในกรณีที่เราไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป เราจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบและบันทึกต่างๆของเรา และ/หรือจะดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้อีกต่อไป ในกรณีที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ กระบวนการยุติธรรมหรือการดำเนินการทางวินัย เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้จนกว่ากระบวนการดังกล่าวจะยุติลง ซึ่งรวมถึงช่วงระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์ฎีกาต่อไปได้ด้วย จากนั้นเราจึงจะดำเนินการลบหรือเก็บจดหมายเหตุข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9. สิทธิของท่านตามที่กฎหมายกำหนด
เมื่อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับในประเทศไทยแล้ว ท่านมีสิทธิตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายดังกล่าว ตามที่ปรากฏในรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิร้องขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเรา และร้องขอให้เปิดเผยการได้มาโดยปราศจากความยินยอมของท่านซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
• สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้เราดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
• สิทธิในการร้องขอให้ลบ ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้เราลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง ปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้อง หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องสิทธิ หรือปฏิบัติตามกฎหมาย
• สิทธิในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอื่น ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้เรา ในกรณีที่เราได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ ท่านอาจจะร้องขอให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ เราอาจเก็บค่าบริการในการดำเนินการตามสิทธิของท่านในข้อนี้ตามที่กฎหมายอนุญาต
• สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานแห่งสิทธิที่เกี่ยวกับกรณีของท่าน โดยเฉพาะ ท่านอาจไม่มีสิทธิในการคัดค้านถ้าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นกรณีจำเป็นที่ต้องดำเนินการก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญา
• สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะต้องขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีนี้ ข้อมูลตามคำร้องขอของท่านจะได้รับการระบุว่าถูกระงับการใช้และเราอาจประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้ในบางกรณีเท่านั้น
• สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมของท่านที่ให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่งและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยการแจ้งให้เราทราบผ่านช่องทางการติดต่อเรา ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายหรือข้อสัญญาที่เป็นประโยชน์กับท่านได้จำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมเช่นว่า
• สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ ในกรณีที่เราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลใช้บังคับในประเทศไทย รวมถึงการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา
ในบางกรณี เนื่องจากระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้ากลางเป็นของฮอนด้าออโตโมบิล เราในฐานะผู้จำหน่ายอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบจัดเก็บข้อมูลลูกค้ากลางของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในการให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันของเครือข่ายผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า ในกรณีดังกล่าว หากคำขอใช้สิทธิของท่านเป็นการใช้สิทธิเหนือข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลของฮอนด้าออโตโมบิลตามสัญญาแต่งตั้งผู้จำหน่ายที่เรามีกับฮอนด้าออโตโมบิล เราอาจต้องส่งคำขอของท่านไปยังฮอนด้าออโตโมบิลเพื่อการพิจารณาดำเนินการตามคำขอของท่าน เราจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบหากคำขอของท่านถูกส่งไปพิจารณาโดยฮอนด้าออโตโมบิล

10. การติดต่อเรา
หากท่านมีข้อสงสัย คำถามหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายของท่านในขณะที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับแล้วในประเทศไทยท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้จำหน่าย
บริษัท ช. กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
99/469 ม.10 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2908-4030 ต่อ 0